Klachtenregeling

NIET TEVREDEN? Vertel het ons!
Klachten kunnen opgelost worden.
XL Group draagt kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. In de dagelijkse begeleiding houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende ergens niet tevreden over bent. Wij hopen dat u dit aan ons laat weten. Ons werk is immers mensenwerk en het is altijd mogelijk dat er dan een verschil is tussen uw ervaring en de goede intenties van de medewerkers van XL Group. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Wij beschouwen een klacht dan ook als een advies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
 
Wat kunt u doen?
 
Stap 1 Ga in gesprek
Voordat iets een klacht wordt, is het belangrijk dat u met uw medewerker van XL Group bespreekt waar u niet tevreden over bent. Onze medewerkers zijn gewend om hiermee om te gaan en dit te bespreken. Het blijft immers mensenwerk en het tijdig iets bespreken voorkomt dat het ongenoegen groter wordt.

Stap 2 Uw klacht bespreken met de vertrouwenspersoon
Een gesprek kan vaak veel oplossen. Wanneer u ontevreden bent over uw zorgverlener of begeleider, probeert u dit dan eerst bespreekbaar te maken met de betreffende medewerker. Als dit niet lukt of niet tot een oplossing leidt kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Tim de Lange: 06 18031452 of timdl@groupxl.nl 

Stap 3 Schriftelijke klacht indienen bij de directie van XL Group
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk (per mail) in te dienen bij XL Group. De directie wordt altijd van uw klacht op de hoogte gesteld en zal hierop zo spoedig mogelijk reageren om tot een oplossing te komen. U kunt uw brief richten aan: XL Group t.a.v. de directie info@groupxl.nl

Indienen van een klacht

Artikel 1: Definities.

1.1. Opleider: XLGroup bv.
1.2. Klager: een deelnemer aan een de training.
1.3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de training bij de opleider of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt verzorgd.
1.4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling. 

Artikel 2: Indienen van een klacht.

2.1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van de opleider.
2.2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht.

3.1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen vijf dagen.
3.2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3.3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak.

4.1. Binnen vier weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
4.2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum.

5.1. Deze regeling gaat in op 01-01-2024.

In de bijlage zal ik een foto toevoegen die je kunt gebruiken bij het onderdeel.